REGULAMIN WYMIANY WODOMIERZY

REGULAMIN

WYMIANY, MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „IGLOOPOL” W DĘBICY

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006 r poz. 858 z późn.zm.).

 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 119 z 2003 r poz.1116 z późn.zm.).

 3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej.

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U.Nr 5 z 2008 r w poz.29).

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 z 2002 r poz.70).

§1

Regulamin określa zasady postępowania w przypadku instalowania urządzeń pomiarowych w poszczególnych lokalach mieszkalnych i użytkowych, sposób ich legalizacji oraz rozliczenia finansowe z tego tytułu, a także sposób przeprowadzania odczytów i ich okresowej weryfikacji.

§2

 1. Za „Użytkownika” lokalu uważa się osobę posiadającą w Spółdzielni lokal mieszkalny, lokal użytkowy lub garaż, będącą Członkiem Spółdzielni lub niebędącą Członkiem Spółdzielni, osobę najmującą lokal mieszkalny, użytkowy w Spółdzielni.

 2. Za lokal wyposażony w wodomierze, uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe wskazujące zużycie wody, na wszystkich jej ujęciach w lokalu.

 3. Przez urządzenie pomiarowe rozumie się wodomierz lub wodomierz z modułem do odczytu drogą radiową.

 4. Wodomierze stanowią własność Użytkownika lokalu. W przypadku lokali wyposażonych w wodomierze z modułem do odczytu drogą radiową, własnością Użytkownika lokalu są wodomierze wraz z modułem radiowym.

§3

 1. Montaż wodomierzy w lokalu dokonują wyłącznie służby techniczne Spółdzielni lub na zlecenie Spółdzielni wskazana firma.

 2. Do obowiązków Spółdzielni należą naprawy i wszelkie prace związane z legalizacją i wymianą wodomierzy oraz modułów radiowych.

 3. Zamontowanie wodomierzy posiadających aktualną legalizację musi nastąpić przed upływem ważności legalizacji wodomierzy eksploatowanych uprzednio.

 4. Wymiana zamontowanego modułu radiowego musi nastąpić przed upływem terminu jego sprawności technicznej.

 5. Użytkownik lokalu obowiązany jest udostępnić lokal celem instalacji wodomierzy na wszystkich ujęciach wody, w terminie podanym do wiadomości mieszkańcom indywidualnie lub w formie pisemnego ogłoszenia na klatkach schodowych.

 6. Zabudowa pionów wodnego i kanalizacyjnego powinna umożliwić swobodny dostęp do odczytu wodomierza jak również do jego montażu czy wymiany.

 7. Do obowiązków Użytkownika należy dbałość o zainstalowane urządzenia pomiarowe oraz zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości w ich pracy.

§4

 1. W przypadku lokali wyposażonych w wodomierze bez możliwości odczytu radiowego, pracownik Spółdzielni dokonuje odczytu bezpośrednio ze wskazań wodomierza(y) w lokalu.

 2. Dopuszcza się przekazywać przez Użytkownika do Spółdzielni wskazania wodomierzy:

  a) zawsze na koniec kwartału (tj. na koniec marca, czerwca, września i grudnia),

  b) każdorazowo przy zmianie ceny wody i odprowadzenia ścieków oraz ceny za podgrzanie wody,

  c) przy zmianie użytkownika lokalu.

  Użytkownik przekazujący odczyt wodomierza jest odpowiedzialny za podane informacje.

 3. W przypadku nieudostępnienia lokalu i nieprzekazania stanów wodomierzy do Spółdzielni, nalicza się Użytkownikowi zużycie wody za ostatni kwartał wg średniej miesięcznej z poprzedniego kwartału. W przypadku eksploatacji mieszkania przez okres krótszy niż jeden kwartał przyjmuje się średnią miesięczną od czasu rozpoczęcia eksploatacji.

 4. W przypadku stwierdzenia przez służby Spółdzielni niesprawności wodomierza/y, za dany okres rozliczeniowy lub od ostatniego odczytu o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a, do czasu stwierdzenia niesprawności wodomierza/y nalicza się Użytkownikowi zużycie wody wg postanowień § 4 ust.3.

§5

 1. W przypadku lokali wyposażonych w wodomierze z odczytem radiowym, odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników Spółdzielni, poprzez rejestrację zużycia wody drogą radiową, bez konieczności udostępnienia lokalu przez Użytkownika. Odczyt dokonywany będzie w każdym kwartale w ostatnim dniu roboczym.

 2. W przypadku gdy, nie powiedzie się odczyt wodomierza drogą radiową i gdy nie ma możliwości weryfikacji stanu wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie, Użytkownik lokalu zostanie rozliczony zaliczkowo na podstawie rzeczywistego zużycia z okresu poprzedniego. Spółdzielnia w czasie następującym bezpośrednio po okresie rozliczenia spowoduje przy udziale użytkownika lokalu dojście do wodomierza i wyjaśnienie przyczyn braku odczytu.

§6

 1. O zmianie ceny za wodę i odprowadzanie ścieków oraz za podgrzanie wody Spółdzielnia będzie informowała Użytkowników pisemnymi zawiadomieniami.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia należności za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniami wodomierzy w okresie miesięcznym lub kwartalnym.

§7

Użytkownik zobowiązany jest udostępnić Spółdzielni lokal, celem naprawy lub wymiany urządzeń pomiarowych w przypadku stwierdzenia jego niesprawności, bez zbędnej zwłoki.

§8

Użytkownik lokalu zobowiązany jest:

 1. Udostępnić lokal w celu dokonania pierwszego montażu, naprawy, wymiany urządzeń pomiarowych przez służby Spółdzielni lub firmę wskazaną przez Spółdzielnię.

 2. Udostępnić lokal z zainstalowanymi wodomierzami bez modułu w celu umożliwienia przeprowadzenia odczytów i okresowych kontroli zużyć.

 3. Nie dokonywać zmian usytuowania urządzeń pomiarowych bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL”.

 4. Umożliwić łatwy dostęp do urządzeń pomiarowych.

 5. Udostępnić lokal w celu dokonywania okresowych kontroli sprawności urządzeń pomiarowych.

§9

 1. Spółdzielnia może dokonywać wyrywkowych kontroli sprawności i wskazań urządzeń pomiarowych.

 2. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem urządzenia pomiarowego lub przeróbki instalacji wodociągowej przed urządzeniem pomiarowym, Użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji do stanu pierwotnego. Ponadto Użytkownik lokalu zostanie obciążony zużyciem wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 z 2002 r, poz.70) za okres nielegalnego poboru tj. 5 m3/osobę/m-c x 150% za okres nielegalnego poboru.

 3. W przypadku stwierdzenia celowego uszkodzenia urządzenia pomiarowego lub podjęcia działań zmierzających do spowolnienia jego pracy lub nawet całkowitego zatrzymania lub innego zafałszowania jego wskazań, Użytkownik lokalu zostanie obciążony zużyciem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 8 z 2002 r, poz 70) tj. 5 m3/osobę/m-c x 150% za okres od ostatniego poprawnego odczytu wskazań oraz kosztami doprowadzenia urządzenia pomiarowego do sprawności.

 4. W przypadku uszkodzenia lub zerwania modułu radiowego Użytkownik zostanie obciążony kosztami w wysokości 150,00 zł brutto.

§10

 1. Wodomierze są przyrządami pomiarowymi podlegającymi legalizacji.

 2. Obowiązek legalizacji lub wymiany zamontowanych urządzeń pomiarowych tj. wodomierzy lub wodomierzy z modułem radiowym spoczywa na Spółdzielni.

 3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów wymiany urządzeń pomiarowych, ponoszonych w formie opłaty na legalizację wodomierzy skalkulowanej dla 1 sztuki urządzenia pomiarowego w lokalu. Wielkość opłaty na legalizację wodomierzy dla lokalu jest wielokrotnością ilości urządzeń pomiarowych w jakie lokal jest wyposażony.

 4. Opłatę na legalizację wodomierzy na wymianę urządzeń pomiarowych Użytkownik lokalu wnosi wraz z pozostałymi opłatami za użytkowanie lokalu.

 5. Kalkulacja opłaty dla 1 sztuki urządzenia pomiarowego obejmuje:

  a) koszt wodomierza,

  b) koszt modułu radiowego,

  c) koszt uszczelek,

  d) koszt plomby,

  e) koszt wymiany.

 6. Kalkulacja opłaty na legalizację wodomierzy jest zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółdzielni i na dzień zatwierdzenia Regulaminu wynosi 1,50 zł/szt./m-c.

 7. Każda zmiana opłaty na legalizację wodomierzy musi uzyskać akceptację Rady Nadzorczej.

 8. Czas trwania legalizacji wodomierzy w lokalach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U.Nr 5 z 2008 r poz. 29) wynosi:

  - dla wodomierzy wody zimnej okres ważności cechy legalizacyjnej 5 lat,

  - dla wodomierzy wody ciepłej okres ważności cechy legalizacyjnej 5 lat.

  Po upływie w.w okresów cecha legalizacyjna traci ważność.

 9. Okres sprawności użytkowej modułu radiowego uzależniony jest od żywotności zamontowanej w nim baterii litowej i wynosi nie więcej niż 10 lat.

 10. Użytkownik przed upływem ważności urządzeń pomiarowych, po powiadomieniu o tym fakcie przez Spółdzielnię, zobowiązany jest do udostępnienia lokalu służbom technicznym Spółdzielni lub specjalistycznej firmie w celu wymiany urządzeń pomiarowych na urządzenie nowe lub legalizowane.

 11. Nie udostępnienie lokalu w wyznaczonym terminie 30 dni spowoduje naliczenie zużycia wody wg postanowień §4 ust. 3 regulaminu.

§11

Wodomierze z modułem do odczytu radiowego będą sukcesywnie instalowane we wszystkich lokalach w budynkach wytypowanych przez Zarząd Spółdzielni do kompleksowej wymiany wodomierzy. Wymiana wodomierzy z modułem radiowym podniesie dokładność odczytów przez wprowadzenie odczytu wszystkich wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza głównego w tym samym czasie.

 

Postanowienia końcowe

§12

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Spółdzielczego oraz Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy.

 2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy na podstawie Statutu Spółdzielni w dniu 06.03 r uchwałą nr 3/2015

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2015 r

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                      Przewodniczący

       Paweł Maduzia                                   Mirosław Bystrek

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

29 kwiecień 2020
29 kwiecień 2020

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search