Ogłoszenie przetargu


Spółdzielnia Mieszkaniowa IGLOOPOL w Dębicy

ul. Brzegowa 23. 39-200 Dębica

tel. 14 670 57 92, 14 677 69 39

O G Ł A S Z A

P R Z E T A R G   N I E O G R A N I C Z O N Y

N A   W Y K O N A N I E:

I. Świadczenie usług polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy.

• Szczegółowy zakres robót i warunki przetargu określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

• Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17 grudzień 2018 r do godz. 13.00 z oznaczeniem na kopercie nazwy przetargu.

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudzień 2018 r o godz. 13.15.

Specyfikacje Przetargowe można odebrać od poniedziałku do piątku w siedzibie S.M. IGLOOPOL pokój nr 5 (dział GZM) w godz. 7.00 do 15.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Powrót