Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Sikorskiego 8 i 10 w Dębicy - OGŁOSZENIE

ZP.2.2017                                                                                        Dębica, 9.11.2017r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„IGLOOPOL”

ul. Brzegowa 23

39-200 Dębica

województwo podkarpackie

Polska

Tel.: +48 14 670 57 92

fax: +48 14 670 57 92

http://www.smigloopol.pl/

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. Nazwa zamówienia:

 

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych

przy ul. Sikorskiego 8 i 10 w Dębicy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

Zamówienie dotyczy głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "IGLOOPOL" w Dębicy. Obejmuje dwa bloki przy ulicy Sikorskiego 8                 i Sikorskiego 10 w Dębicy: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną granulowaną stropodachu: łącznie 6 958,19 m2 powierzchni. 2. Wymiana okien na klatkach schodowych – łącznie 36 szt. 3. Remont kominów wentylacyjnych na dachu 4. oraz inne roboty towarzyszące.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV

 

Kody CPV:

45.44.30.00-4

Roboty elewacyjne

45.42.11.00-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

 

 1. Termin realizacji zamówienia:09.2018r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu: określono w siwz.
 3. Kryteria oceny ofert:

Cena [C]                                                                                                         max. 70 pkt.

Okres gwarancji [G]                                                                                        max. 20 pkt.

Termin realizacji [T]                                                                                        max. 10 pkt.     

 1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
  1. Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w: SM „IGLOOPOL”, ul. Brzegowa 23, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu, w nieprzekraczalnym terminie, w nieprzekraczalnym terminie: 24.11.2017r. do godz. 1300.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: SM „IGLOOPOL”, ul. Brzegowa 23, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu, w dniu 24.11.2017r. po godz. 1315.

 

 1. Informacja na temat zamówień uzupełniających:

Zamawiający  przewiduje  zamówienia  uzupełniające  w  wysokości  do  50%  wartości  zamówienia podstawowego  polegające  na  wykonaniu robót podobnych do robót objętych zamówieniem podstawowym oraz izolacji i remontów tarasów, roboty związane z otoczeniem obiektu.

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia zgodnie z pkt. 16 Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Załącznikiem niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

24 maj 2024
20 marzec 2024

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search