Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

określone w uchwale Nr XXIX/332/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 18.

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia fizycznego lub biologicznego oraz uciążliwości dla ludzi.

2. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

3. Osoba utrzymująca psa, zobowiązana jest zabezpieczyć miejsce pobytu psa, w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku.

4. Wyprowadzanie psa na teren przeznaczony do wspólnego użytku, jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe będące w stanie zapanować nad zwierzęciem;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość zapanowania nad zwierzęciem.

§ 19.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów.

2. Osoby wyprowadzające zwierzęta domowe na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zobowiązane są do posiadania woreczka do zbierania odchodów zwierzęcych.

3. Postanowienia ust. 1 oraz ust. 2 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Bieżącą kontrolę w zakresie realizacji postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica sprawuje Straż Miejska oraz uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy.

 

     W dniu 8.09.2016 r w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Spółdzielnia złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 pt: Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy pod numerem RPPK.03.02.00-18-0150/16. Wniosek dotyczący budynków nr 8 i 10 przy ul. Sikorskiego. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - luty 2017 r.

 

                                                                                                                                                Dębica 23.06.2016 r

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „IGLOOPOL” w Dębicy uprzejmie prosi o kontakt z Administracją Spółdzielni mieszkańców, którzy będą montować na balkonie urządzenia klimatyzacyjne w celu uzgodnienia warunków montażu.

 

                                                                                                                  Dębica, dnia 18.04.2016r.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy informuje, że od dnia 01.04.2016r. ulega zmianie zaliczkowa opłata za zimna wodę na kwotę 8,85zł/m³

Uzasadnienie:

Ogłoszenie Wodociągów Dębickich Sp.z o.o. w sprawie obowiązywania od dnia 01.04.2016r. na terenie Miasta Dębica nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Rady Nadzorczej SM "IGLOOPOL" w Dębicy Nr 5/2016 z dnia 15.04.2016r.

wysokość zaliczkowej opłaty za wodę zimną: 8,85 zł/m3

wysokość zaliczkowej opłaty za wodę ciepłą: 31,50 zł/m3 (bez zmian)

Zasady ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej  „IGLOOPOL” w Dębicy
podstawa prawna:
 1/ ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 poz 926 z późn.zm.) 2/ ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 Nr 188 poz 1848 z późn.zm.)
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy może udostępniać dane osobowe członków spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, Radzie Nadzorczej jedynie w przypadku gdy w sprawie danego członka toczy się postępowanie wewnątrz spółdzielcze w trybie ustalonym postanowieniami statutu.1.

2. Dane osobowe członka Spółdzielni mogą być udostępnione organom samorządowym
spółdzielni rozpatrującym jego sprawę w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym tylko
w zakresie mogącym mieć znaczenie dla danej sprawy.
3. Udostępnianie danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„IGLOOPOL” w Dębicy  osobom fizycznym, prawnym lub instytucjom publicznym
może nastąpić wyłącznie na pisemny umotywowany wniosek, o ile przepisy prawa na
to zezwalają.
4. Członek spółdzielni jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo
przeglądać rejestr członków prowadzony przez Zarząd Spółdzielni.
5. SM„IGLOOPOL” w Dębicy może odmówić udostępnienia przetwarzanych danych
osobowych w przypadkach określonych w art. 30 ustawy o ochronie danych
osobowych, a w szczególności jeżeli spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr
osobistych osób, których te dane dotyczą, lub innych osób.
6. Uzyskanie informacji telefonicznej dotyczącej osoby zamieszkującej pod wskazanym
adresem następuje po uprzednim podaniu numeru identyfikacyjnego ustalonego
indywidualnie dla każdego lokalu znajdującego się w książeczce opłat
eksploatacyjnych.
7. Umieszczenie nazwiska członka spółdzielni, osoby posiadającej spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, właściciela lokalu niebędącego członkiem, najemcy,
na liście lokatorów lub przy instalacji domofonowej jest możliwe po uprzednim
wyrażeniu zgody przez te osoby.
 Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd SM „IGLOOPOL” w
Dębicy.
Dębica, dnia  27.02.2013r
Powyższe Zasady przyjęty  zostały przez Zarząd  SM „IGLOOPOL”
na posiedzeniu w dniu 27.02.2013r, Protokół 1/20013.

 

Używane mieszkanie może sprzedać tylko jego właściciel albo pełnomocnik właściciela mający notarialne upoważnienie do obrotu nim. Nabywca powinien sprawdzić, czy oprócz właścicieli i współwłaścicieli inne osoby nie mogą nim dysponować.

Zanim nabywca zdecyduje się przystąpić do zawarcia umowy kupna używanego mieszkania na rynku wtórnym, musi dokładnie sprawdzić jego stan prawny, a przede wszystkim wyjaśnić, czy osoba, która chce przystąpić do aktu notarialnego jako sprzedający, ma prawo dysponować mieszkaniem. Sprzedać mieszkanie może tylko jego właściciel lub wszyscy współwłaściciele łącznie, natomiast nie może tego zrobić spadkobierca, który nie uregulował jeszcze swoich spraw związanych z nabyciem spadku, w skład którego wchodzi lokal będący przedmiotem obrotu. Nie można też zawrzeć umowy kupna tylko z niektórymi właścicielami, bo wtedy faktycznie nie nabędziemy całego mieszkania, lecz tylko jego ułamkową część, która faktycznie należała do osób, które przystąpiły do aktu notarialnego po stronie sprzedającego.

Dokumenty od właściciela

Dlatego należy się domagać, aby poprzedni właściciel okazał dokumenty dotyczące sprzedawanego lokalu. Powinien przedstawić wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu lub budynku, a szczególnie z działu drugiego tej księgi, do której wpisani są właściciele. W ten sposób można ustalić, czy mieszkanie posiada jednego właściciela, czy kilku właścicieli, a także czy do księgi wpisany jest żyjący właściciel. Zdarza się, że właściciel już nie żyje, a spadkobiercy nie uregulowali jeszcze swoich spaw związanych z nabyciem spadku i nie wpisali się do księgi wieczystej. Należy domagać się też przedstawienia rachunków lub innych dokumentów, które potwierdzają niezaleganie z opłatami za prąd, gaz, wodę, dostawę ciepła, telefon, wywóz śmieci i telewizję kablową. Długi poprzedniego właściciela w opłatach za media będzie musiał uregulować nabywca mieszkania.

Całość artykułu online Gazeta Prawna

SM IGLOOPOL

Pierwszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 20.01.1982 na zebraniu założycielskim Spółdzielni

przez 66 członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” przy KRP „IGLOOPOL w Dębicy.

Nowości

03 grudzień 2020
03 grudzień 2020

Telefony

hydraulicy – kom. 501 193 899
elektryk – kom.. 510 483 253
konserwatorzy - kom. 513 087 805
Dyżurny - tel. 14 667 69 39

Linkii

Copyright © 2019 NETpo. All rights reserved.

Search